Pro ochranu krajinného rázu nelze bez závazného stanoviska AOPK ČR, Správy CHKO Křivoklátsko na území chráněných krajinných oblastí učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, či udělit souhlas podle vodního zákona. Závazné stanovisko se nevydává, jde-li o stavby v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti nebo v zastavěném území města nebo obce, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti. Vždy však platí, že stavby musí respektovat krajinný ráz.   

​​​​​​​Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Křivoklátsko:

 

Preventivní hodnocení krajinného rázu - úvodní část

Preventivní hodnocení krajinného rázu - diferenciace

Preventivní hodnocení krajinného rázu - sídla

Preventivní hodnocení krajinného rázu - literatura

Preventivní hodnocení krajinného rázu - seznam mapových příloh

Preventivní hodnocení krajinného rázu - mapa přehledka

Preventivní hodnocení krajinného rázu - mapa širších vztahů

Preventivní hodnocení krajinného rázu - mapa diferenciace území

Preventivní hodnocení krajinného rázu - mapa hodnoty krajiny

Preventivní hodnocení krajinného rázu - mapa kategorizace sídel