Podzimní les.Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko  je rozdělena do čtyř zón odstupňované ochrany přírody.

I. zóna zahrnuje území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, zejména přirozené nebo málo pozměněné ekosystémy (zejména lesní) a další mimořádně hodnotná území. Pro ta nejcenější bývají vymezeny maloplošné zvláště chráněné území.

II. zóna zahrnuje území hospodářsky využívaných lesních a zemědělských ekosystémů s místně zachovalými přírodními hodnotami vhodná pro šetrné hospodářské využívání, území s mimořádně dochovanou architekturou (samoty, mlýny, jednotlivé usedlosti).

III. zóna zahrnuje člověkem značně pozměněné ekosystémy, intenzivně využívané lesní a zemědělské pozemky a nesouvisle zastavěná území sídel s územní rezervou.

IV. zóna zahrnuje člověkem poškozené části přírody a souvisle zastavěná území sídel s územní rezervou.