Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Křivoklátsko plní funkci odborného správce území CHKO Křivoklátsko. Pro celé území a pro jednotlivá maloplošná zvláště chráněná území jsou vypracovány, projednány a schváleny plány péče s platností na období deseti let. Plnění těchto plánů zajišťujeme s pomocí finančních nástrojů resortních programů Ministerstva životního prostředí (Program péče o krajinu, Program péče o majetek státu a Program obnovy přirozených funkcí krajiny).  Někdy se také podaří péči zajistit díky Operačnímu programu životní prostředí.

Správa území zahrnuje různorodé činnosti, např. péči o památné stromy a významnou zeleň, údržbu významných stanovišť chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, označování zvláště chráněných území (ZCHÚ) informačními a interperetačními, případně úředními tabulemi a pruhovým značením, zaměřování ZCHÚ, budování a údržbu naučných stezek. Díky udržované návštěvnické infrastruktuře – lávky, vyhlídkové plošiny, upravené stezky, naučné panely atd. - se podařilo zpřístupnit mnohá území, např. přírodní rezervace Jezírka,  U Eremita, Brdatka, Vraní skála, národní přírodní rezarvaci Týřov atd. Některá prvky infrastruktury jsou určené zvláštním skupinám návštěvníků, třeba vodákům. Těm slouží vodácká naučná stezka Berounka nebo Školní naučná stezka Křivoklát.

Zonace CHKO Křivoklátsko

Zonace CHKO

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko je rozdělena do čtyř zón odstupňované ochrany přírody.

Více informací
Maloplošná zvláště chráněná území CHKO Křivoklátsko

Maloplošná zvláště chráněná území

Chráněná území jedinečná v regionálním nebo mezinárodním měřítku.

Více informací
Památné stromy CHKO Křivoklátsko

Památné stromy

Dominanty v krajině provázané s historií a pověstmi.

Více informací
Péče o přírodu a krajinu v CHKO Křivoklátsko

Péče o přírodu

Příroda potřebuje ochranu ale i péči.

Více informací
Územní systém ekologické stability v CHKO Křivoklátsko

Územní systém ekologické stability

Vzájemně propojená síť prvků

Více informací