Nespokojenost s činností AOPK ČR a oznámení podezření na spáchání protiprávního jednání

Pokud chcete vyjádřit nespokojenost s nevhodným chováním úřední osoby nebo s postupem správního orgánu, obraťte se na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR. Stížnost na postup správního orgánu je však možné učinit pouze v případě, že správní řád neposkytuje jiný prostředek ochrany, jako např. odvolání (§ 175 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Máte-li podezření na spáchání protiprávního jednání, které je definováno zákonem číslo 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, můžete s účinností od 1. 8. 2023 podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS). Podrobnější informace naleznete zde: Opatření k eliminaci protiprávního jednání - AOPK ČR (nature.cz)​​​​​​​.

AOPK ČR přijímá podněty, stížnosti a oznámení týkající se podezření na protiprávní jednání zaměstnanců AOPK ČR. Pro konkrétní podnět je pořeba uvést, čeho se vaše podání týká.

Postup podání stížnosti

Stížnosti se vyřizují zpravidla podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. Podle § 175 odst. 1 správního řádu se dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany (např. odvolání).

Stížnost mužete podat na příslušném regionálním pracovišti AOPK ČR nebo na ústředí AOPK ČR v Praze. Stížnost se podává vždy u toho správního orgánu, který vede řízení. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam.

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, tedy AOPK ČR, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Nadřízeným správním orgánem je Ministerstvo životního prostředí.

Pro podání stížnosti není zákonem předepsán formulář. Vlastní podání musí splňovat podmínky dle správního řádu. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4 správního řádu. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Oznámení protiprávního jednání – protikorupční opatření

Máte-li podezření na korupci, oznamte ji orgánům činným v trestním řízení, tj. Policii České republiky nebo státnímu zástupci.  V případě, že se podezření týká AOPK ČR, můžete podání učinit i prostřednictvím AOPK ČR , a to i prostřednictvím VOS: Opatření k eliminaci protiprávního jednání - AOPK ČR (nature.cz).

Vnitřní oznamovací systém (VOS)

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je v AOPK ČR zaveden vnitřní oznamovací systém (VOS). Podání prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je prováděno výhradně oznamovatelem, kterým ve smyslu citovaného zákona je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených uvedeným zákonem. Ochrana oznamovatele je zaručena právním předpisem ( z.č. 171/2023 Sb.): Opatření k eliminaci protiprávního jednání - AOPK ČR (nature.cz).

Základní informace pro oznamovatele se dočtete v letáku Ministerstva spravedlnosti.

Jak kontaktovat AOPK ČR

Postupy a kontakty pro korupční jednání, oznámení protiprávního jednání ve služebním úřadu a pro podání oznámení do vnitřního oznamovacího systému jsou uvedeny na samostatné stránce.

Vzory žádostí a jejich náležitosti

Stížnost ani jiná uvedená oznámení nemají žádný předepsaný vzor. Náležitosti podání oznámení prostřednictvím VOS jsou stanoveny zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.