Chci získat výjimku pro zájmový chov nebo pěstování

Pokud zamýšlíte chovat zvláště chráněný druh živočicha nebo pěstovat zvláště chráněný druh rostliny, je nutné mít pro takový chov/pěstování výjimku. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "ZOPK")  totiž držení zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin omezuje. Druhy, kterých se takové omezení týká, obsahuje vyhláška č. 395/1992 Sb.  

Žádost o výjimku ze zákazu chovu či pěstování je potřeba zaslat písemnou formou na příslušný orgán ochrany přírody podle toho, kde bude chovatel či pěstitel chov/pěstování provozovat.
Problematiku chovu a držení živočichů vyskytujících se na území České republiky také ovlivňuje fakt, zda daný druh podléhá/nepodléhá úmluvě CITES, která ohrožené druhy chrání regulací obchodu s nimi. Mezi takové zvláště chráněné druhy (z hlediska ZOPK), které jsou na našem území často chovány a současně je s nimi regulován obchod (tzv. CITESové druhy), jsou dravci a sovy. Více k tématu úmluvy CITES a postupu najdete na samostatné stránce.

Co vše potřebuji?

K držení a chovu/pěstování druhů zařazených do kategorie zvláště chráněný (kriticky ohrožený, silně ohrožený, ohrožený) je nutné mít výjimku ze zákazu chovu (pěstování) a držení dle § 56 ZOPK. Výjimka se vztahuje na chovatele (pěstitele) a konkrétní jedince a není přenosná. K chovu druhů ptáků, kteří nejsou zvláště chránění a vyskytují se na území Evropské unie, je nutné mít rozhodnutí o odchylném postupu při ochraně ptáků dle § 5b ZOPK.

Alternativou u živočichů je tzv. osvědčení o vzetí do evidence dle § 54 odst. 4 ZOPK, které je možné získat pro jedince jakéhokoli druhu odchovaného v zajetí. Podmínkou je nahlášení odchovu do 30 dnů od narození jedince a jeho nezaměnitelné označení. Vydané osvědčení o vzetí do evidence nahrazuje výjimku dle §56 ZOPK, není vázáno na žadatele a je přenosné mezi majiteli. V případě prodeje přechází originál osvědčení se zvířetem novému majiteli, který již o další povolení dle zákona žádat nemusí.

Výjimka ze zákazu obchodních činností (tzv žlutý papír vydávaný pro druhy podléhající úmluvě CITES) nahrazuje, pokud je vydána pro živočicha narozeného a odchovaného v zajetí, jak výjimku ze zákazu chovu a držení, tak i osvědčení o vzetí do evidence podle ZOPK a není nutné si v případě chovu takového živočicha o ně žádat.

Koho kontaktovat pro podání žádosti

Žádost o výjimku ze zákazu chovu (pěstování) a držení nebo odchylný postup při ochraně ptáků je třeba zaslat příslušnému orgánu ochrany přírody dle následujícího klíče ve vztahu k tomu, kde chovatel/pěstitel bydlí, či kde bude vykonáván chov/pěstování:

Dotčené území leží v Kde podat žádost
CHKO a další zvláště chráněné území ČR mimo níže uvedené AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště
Krkonošský NP Správa Krkonošského NP
NP + CHKO Šumava Správa NP Šumava
NP Podyjí Správa NP Podyjí
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce Správa NP České Švýcarsko
Ostatní území příslušný krajský úřad (v případě obecně chráněných ptáků obce s rozšířenou působností)
Vojenské újezdy příslušný újezdní úřad

Náležitosti žádosti

Řízení ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů (i obecně chráněných ptáků) procesně probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní řád.

Žadatel uvede základní identifikační údaje:

 • jméno a příjmení / název žadatele,
 • adresa trvalého pobytu / sídla,
 • adresa pro doručování (liší-li se),
 • právní forma (pouze u právnických osob),
 • IČ nebo obdobný údaj (pouze u právnických osob),
 • datum narození (pouze u fyzických osob),
 • jméno a příjmení statutárního zástupce (pouze u právnických osob).

Podání žádosti je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Řízení ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů (i obecně chráněných ptáků) procesně probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní řád.

Z žádosti musí být patrno, které věci se týká a co se navrhuje:

 • žadatel označí zvláště chráněný druh, který je předmětem žádosti o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany tohoto druhu,
 • žadatel určí počet jedinců, pro které požaduje povolení výjimky a tyto jedince konkretizuje a doloží jejich původ (tedy např. kroužek, mikročip, od jakého chovatele pocházejí, v případě rostlin z jakého zdroje pocházejí),
 • žadatel uvede zakázanou činnost, pro kterou požaduje povolení výjimky (v tomto případě tedy držení a chov/pěstování),
 • žadatel zdůvodní a popíše svůj požadavek,
 • žadatel svůj požadavek místně specifikuje,
 • žadatel podle potřeby k podání připojí další dokumenty a materiály (například doklady o původu jedinců, které chce chovat).

Dokumenty

Vzor žádosti - chov nebo pěstování
​​​​​​​Vzor žádosti - osvědčení o odchování v lidské péči